Chaos in Husby & Stockholm Suburbs – Interview with Rami Al-Khamisi of Megafone

What started as a hostage situation with an elderly man armed with a machete, has ended in massive car fires and destruction of property by protesters in Husby and its neighboring suburbs.

It is uncertain whether the unnamed man shot by the police was a direct threat to them when they entered the apartment. He was shot by police after refusing to drop his weapon and was declared dead upon arrival at the hospital. However, Megafonen, a youth community group only saw a hearse and never an ambulance.

They believe the shooting was part of an increasing presence of police brutality in Sweden.

To get a better understanding of what is going on, I have translated part of the interview with spokesperson Rami Al-Khamisi at Megafone with the newspaper DN.

1. Varför startade kravallerna? // Why start the riots?
–?Det var en reaktion på dödsskjutningen i måndags. Folk uppfattar att polisen har rasistiska föreställningar som gör det enklare att inte respektera människors rättigheter. Dessvärre har vi också ett samhälle som inte tar tillräckligt avstånd från det.
– It was a reaction to the shooting that happened on Monday. The people believe that the police racist act make it easier to not respect people’s rights. Unfortunately, we also have a society that takes too much distance from this.

2. Använde polisen rasistiska glåpord som ”neger” och ”råttor”? //Did the police use racist taunts like “n—er” and “rat”?

–Ja, vi överraskades hur polisen agerade mot människor, man använde hundar och batonger mot barn och föräldrar och uttryckte sig med ord som neger, svartskallar och apor.

– Yes, we were surprised at how the police acted toward people, how they used batons and dogs against children, parents and expressed themselves using words like negro, blackies, and monkies.

3. Tycker du att det är okej att människor kastar sten och bränner bilar? // Do you think it’s okay for people to throw stones and burn cars?

– Det hjälper inte att vare sig försvara eller ta ställning till det som händer, vi kan bara förstå det. Megafonen arbetar för social upprustning och har en konstruktiv och fredlig roll. Det är inte första gången upplopp sker i Husby. Det är strukturella problem som politikerna inte har åtgärdat. Ju större klyftorna blir kommer det tyvärr finnas människor som tar ut sin frustration på det här sättet.

– It doesn’t help to defend or take a position on what happens, we can only understand it. Megafone works for social rehabilitation in a constructive and peaceful way. This is not the first time riots have occurred in Husby. There are structural problems that the politicians have not resolved. The larger the gaps become, the more people will take their frustration in this way.

4. Du är kritisk till politiker och regeringen? // You are critical of politicians and the government?

–Regeringen väljer att lösa sociala problem med ökad polisbevakning och militarisering av förorten. Så länge detta pågår kommer människor att resa sig och vilja annat. Det skapar inte förändring men många tror att enda sättet att möta makten är med våld.

– The government choses to solve social problems with increased police and military presence in the suburbs. As long as this happens, people will rise up wanting something else. It does not create change, but many believe that the only way to meet that power is with violence.

5. Varför kräver ni en oberoende utredning av döds­skjutningen? // Why do you call for an independent investigation into the fatal shooting?

–Vi kräver en oberoende utredning för att ta reda på vad som hänt. Det har gjorts tidigare, och kan göras på förslag av rikspolisstyrelsen eller justieminister Beatrice Ask. Den kan bestå av jurister, professorer eller andra experter.

– We demand an independent investigation to take account of what happened. This has been done before, and is done on the suggestion of the National Police Board or the Justice Minister, Beatrice Ask. The board is comprised of lawyers, professors, and other experts.

6. Ni kräver också en ursäkt till kvinnan vars man dödades och Husbyborna? // Do you also demand an apology to the woman whose husband was killed and Husby residents?

–Vi kräver en offentlig ursäkt till Husbyborna som känner sig otrygga och fruktar för sina liv efter polisens övervåld. Folk såg att kvinnan blev illa behandlad av polisen och var i chock för att hennes man dödats. Polisen gick också ut med felaktiga uppgifter om att personen avled på sjukhuset vilket han inte gjorde.

– We demand a public apology to Husby residents who feel insecure and fear for their lives after the police assault. People saw that the woman was poorly treated by the police and was in shock that her husband was killed. The police also went public with false information that the person died in the hospital, which he did not.

7. Men är den felaktiga uppgiften ett bevis för övervåld? //but is this

–Frågan är om det krävs en insatsstyrka så många skott mot en knivbeväpnad, psykiskt sjuk man i 70-årsåldern. Frågan är också varför han inte fick hjälp efteråt och varför man inte kallar på ambulans.

– The question is whether a task force was needed and if it needed to fire so many shots to a mentally unstable 70 year old man. The question is also why he did not get help after and why an ambulance was not called.

–End interview.

If you are live outside of Stockholm central in Husby, Jakobsberg, and other suburbs, many community groups are walking out during the evenings this week to help instill a state of peace and security for the citizens.

1 thought on “Chaos in Husby & Stockholm Suburbs – Interview with Rami Al-Khamisi of Megafone”

  1. “vi har också ett samhälle som inte tar tillräckligt avstånd från det” –

    ” we also have a society that takes too much distance from this.”

    Doesn’t it say that we have a society that doesn’t take ENOUGH distance from it? As in, we should take more distance? The Swedish part doesn’t say it takes too much distance, it says not enough.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *